GO FOR IT - לך על זה

קמפיין למשרד הבריאות כחלק מפרויקט בלימודים

קמפיין שעיקרו עוסק בהנעת אנשים לפעילות ספורטיבית ותזונה נכונה.